ENGLISH WITH TAMRA IS FUN

130 грн.

Збірка віршів Абраменкової Тамари Борисівни ENGLISH WITH TAMRA IS FUN може викликати інтерес різних вікових груп, що вивчають англійську мову і фахівців, які викладають цей предмет на різних рівнях.

Автор завжди використовує різноманітні методи, що дозволяють максимально зробити процес навчання цікавим і результативним. Всі Британські методики припускають використання різного роду рифмовок для тренування фонетики, розвитку лексичного запасу та підвищення рівня граматики. А вірші, що містять легку іронію і гумористичний підхід, полегшують запам’ятовування різних мовних одиниць, дозволяють невимушено освоювати граматику, активізують лексику.

Анотації Юліани Девіс, учениці автора, яка вже 15 років живе в Лондоні, дають високу оцінку автентичності застосовуваного мови віршів, випробуваних у процесі навчання її дітей Джошуа (9 років) і Джейка (5 років), які з цікавістю заучували вірші і задавали питання про дорослих словах, яких вони ще не зустрічали.

Зі слів Марії Подушко, яка живе в даний час у Вашингтоні, можна зрозуміти, що дуже важливо підтримувати інтерес до розвитку словникового запасу в поєднанні з легко запам’ятовуються граматичними одиницями, вживаними носіями сучасного англійською мови.

Маючи не тільки викладацький, але і перекладацький досвід, набутий автором книги, досвід спілкування з людьми, що говорять різними акцентами і діалектами як шотландського, лондонського, так і американської англійської мови, великий страноведческий досвід (автор побувала неодноразово в Великобританії: Лондоні, Стретфорд-на -Ейвоне, Грінвічі, Віндзорі, Дувре, у Німеччині: Требінье, Берліні, Кельні, Голландії: Амстердамі, Люксембурзі, Франції: Парижі, Австрії: Зальцбурзі, Інсбруці, Італії: Флоренції, Вероні, Мілані, Венеції, Угорщини: Будапешті, Хевізе, Шарошпатаку, Польщі), втілений в римованих рядках, безперечно позитивний для мотивації вивчають англійську мову.

Кожен вірш має цілий ряд призначень. Це не тільки смислове навантаження на текст, а й демонстрація різноманітності вживання лексики в оточенні мовних одиниць, виражених різними частинами мови: приводами, прикметниками, прислівниками, демонстрація вживання дієслів у різних часових формах, інфінітівних і герундіальних конструкціях, способи вираження умовності, предположительности, демонстрація прямих і непрямих питань, модальних дієслів, фразеологічних одиниць, приказок.

Крім того, вірші наповнені позитивним оптимізмом, що робить процес запам’ятовування приємним, і викликає відчуття задоволеності. Вірші можна використовувати для побажань і поздоровлень в листівках.

Книга ілюстрована особистими фотографіями автора, що викликає бажання побувати в подібних місцях і випробувати позитивні емоції.

Автор переконана в тому, що їй вдалося відповідати висловлювань Далай Лами:

1. Вивчай правила, щоб уміти правильно порушувати їх.

2. Коли ти усвідомив, що зробив помилку, негайно роби кроки до її усунення.

3. Відкрийся змін, але не зрадь свої цінності.

4. Делись знаннями — це спосіб досягти безсмертя.

5. Раз на рік відправся туди, де ти ніколи не був.

6. Пам’ятай, що кращі взаємини це ті, в яких твоя любов до інших перевищує твої потреби.

Збірник передбачається до поширення в різних регіонах України (Києві, Донецьку, Харкові, Краматорську, Слов’янську), через інтернет-магазини, на презентаціях для різної аудиторії, бібліотеках, через зарубіжних учнів, які живуть в Австралії, Англії, США, Німеччини, Франції.

Перший тираж є пілотним, після нього намічається повний.

Готується відеоверсія книги на ДВД-дисках.

 

* * *

Dear friends, we are currently working at the new issue of the booklet ENGLISH WITH TAMRA IS FUN, which is supposed to be presented and distributed in the most populated cities of Ukraine, and has the main idea of attracting attention of students to actively participate in different programmes, connected with developing cultural awarenes, which, we believe, is going to activate the desire to get good education abroad.
We invite to place ads on the pages of the book, and give information about your clubs, courses etc. Hope to get positive attitude of yours.

* * *

Сборник стихов Абраменковой Тамары Борисовны ENGLISH WITH TAMRA IS FUN может вызвать интерес разных возрастных групп, изучающих английский язык и специалистов, преподающих этот предмет на разных уровнях.
Автор всегда использует разнообразные методы, позволяющие максимально сделать процесс обучения интересным и результативным. Все Британские методики предполагают использование разного рода рифмовок для тренировки фонетики, развития лексического запаса и повышения уровня грамматики. А стихи, содержащие лёгкую иронию и юмористический подход, облегчают запоминание различных языковых единиц, позволяют непринуждённо осваивать грамматику, активизируют лексику.

Аннотации Юлианы Дэвис, ученицы автора, которая уже 15 лет живёт в Лондоне, дают высокую оценку аутентичности применяемого языка стихотворений, опробованных в процессе обучения её детей Джошуа (9 лет) и Джейка (5 лет), которые с интересом заучивали стихи и задавали вопросы о взрослых словах, которых они ещё не встречали.

Со слов Марии Подушко, которая живёт в настоящее время в Вашингтоне, можно понять, что очень важно поддерживать интерес к развитию словарного запаса в сочетании с легко запоминающимися грамматическими единицами, употребляемыми носителями современного английском языка.

Имея не только преподавательский, но и переводческий опыт, приобретённый автором книги, опыт общения с людьми, говорящими разными акцентами и диалектами как шотландского, лондонского, так и американского английского языка, большой страноведческий опыт (автор побывала неоднократно в Великобритании: Лондоне, Стрэтфорде-на-Эйвоне, Гринвиче, Виндзоре, Дувре, в Германии: Требине, Берлине, Кёльне, Голландии: Амстердаме, Люксембурге, Франции: Париже, Австрии: Зальцбурге, Инсбруке, Италии: Флоренции, Вероне, Милане, Венеции, Венгрии: Будапеште, Хевизе, Шарошпатаке, Польше),  воплощенный в рифмованных строках, бесспорно положителен для мотивации изучающих английский язык.

Каждое стихотворение имеет целый ряд назначений. Это не только смысловая нагрузка на текст, но и демонстрация разнообразия употребления лексики в окружении языковых единиц, выраженных различными частями речи: предлогами, прилагательными, наречиями, демонстрация употребления глаголов в разных временных формах, инфинитивных и герундиальных конструкциях, способы выражения условности, предположительности, демонстрация прямых и косвенных вопросов, модальных глаголов, фразеологических единиц, поговорок.

Кроме того, стихи наполнены позитивным оптимизмом, что делает процесс запоминания приятным, и вызывает ощущение удовлетворённости. Стихи можно использовать для пожеланий и поздравлений в открытках.

Книга иллюстрирована личными фотографиями автора, что вызывает желание побывать в подобных местах и испытать положительные эмоции.

Автор убеждена в том, что ей удалось соответствовать высказываниям Далай Ламы:

1. Изучай правила, чтобы уметь правильно нарушать их.

2. Когда ты осознал, что сделал ошибку, немедленно делай шаги к её устранению.

3.  Откройся переменам, но не предавай свои ценности.

4.  Делись знаниями — это способ достичь бессмертия.

5. Раз в году отправься туда, где ты никогда не был.

6. Помни, что лучшие взаимоотношения это те, в которых твоя любовь к другим превышает твои нужды.

Сборник предполагается к распространению в разных регионах Украины (Киеве, Донецке, Харькове, Краматорске, Славянске), через интернет-магазины, на презентациях для различной аудитории, библиотеках, через зарубежных учеников, живущих в Австралии, Англии, США, Германии, Франции.

Первый тираж является пилотным, после него намечается полный.

Готовится видеоверсия книги на ДВД-дисках.

 

Запись опубликована в рубрике Книги с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *